Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 31/12/2014 (3η Εταιρική Χρήση)
Ισολογισμός 31/12/2013 (2η Εταιρική Χρήση)
Ισολογισμός 31/12/2012 (1η Εταιρική Χρήση)